–ѕа°±б;ю€ "ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€ю€€€  !ю€€€#ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€  !"#$%&'()ю€€€+,ю€€€.ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤q [^с€^Normal 1$*$A$3B*OJQJCJmHsHKHPJnHtH^JaJ_H9HюHNagBуwek §р§x$OJ QJ CJPJ ^JaJ:B: Tre[ tekstud §§М"/"Lista^J >"">Podpis §x§x $CJ6^J aJ](ю2(Indeks $^J 8юB8Zawarto[ tabeli $BюARBNagBуwek tabeli $a$ $5\dюbdTekst podstawowy wcity 2$a$^Дh]Д`ДШю KHaJ \`юr`pkt+dр$a$*$7$^ДS]Д`Дўю§<§<A$OJQJCJKHPJ ^J aJ30€€€€‘f ћ∞ґЊ∆ќЏвf33PGРTimes New Roman5РSymbol3&РArialiРоLiberation SerifTimes New Roman7&РCalibri7РоCalibri7&РоCalibri5РоSimSun3&РоArialS&РоLiberation SansArialGРоMicrosoft YaHei3$РArialGРоTimes New RomanU&Ро Univers-PLCourier NewBН≈hiђыEiђыEiђыE“€ГР“€« 0 0Аю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0|8 @ L X d pйэ5@А&зZ@@ј88hЋ”@јм• У÷ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ\йэйэм•M рњ0fCaolan80 803€€ €€ €€ИкккюLЗ†f'brf ў........................................... ZaBcznik nr 5 do SIWZ (piecz Wykonawcy) (nie jest wymagany na etapie skBadania ofert) Dotyczy: Postpowania o udzielenie zamуwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ................................................................................................................................................................. Wykaz usBug wykonanych, a w przypadku [wiadczeD okresowych lub cigBych rуwnie| wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upBywem terminu skBadania ofert, a je|eli okres prowadzenia dziaBalno[ci jest krуtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto[ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotуw, na rzecz ktуrych usBugi zostaBy wykonane, oraz zaBczeniem dowodуw okre[lajcych czy te usBugi zostaBy wykonane lub s wykonywane nale|ycie* Lp.Przedmiot zamуwieniaData wykonania Podmiot, na rzecz ktуrego usBugi zostaBy wykonaneWarto[ brutto w PLN    & & & & & & & & & & & & & & & ..& & ... (podpis i piecz osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) & & & & & & & & & & & & & (miejscowo[ i data) *Do wykazu nale|y doBczy dowody okre[lajce czy te usBugi zostaBy wykonane lub s wykonywane nale|ycie, przy czym dowodami, o ktуrych mowa, s referencje bdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktуrego usBugi byBy wykonywane, a w przypadku [wiadczeD okresowych lub cigBych s wykonywane, a je|eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentуw - o[wiadczenie wykonawcy; w przypadku [wiadczeD okresowych lub cigBych nadal wykonywanych referencje bdz inne dokumenty potwierdzajce ich nale|yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze[niej ni| 3 miesice przed upBywem terminu skBadania ofert pЬЮђмF H J  P R T V X l   " $ ∆» ћ“‘тдќќЄ≥ЩДдтnnXXXXXтJCJ5^JaJ\OJQJ*:;B*CJ@И65^JaJ\OJQJ*:;B*CJ@И65^JaJ\OJQJ)B*CJ5PJnHtH^JaJ\OJQJ2B*phCJ>*5PJnHtH^JaJ\OJQJCJaJ*B*phCJ65PJ^JaJ\OJQJ*B*phCJ65PJ^JaJ\OJQJCJ5^JaJ\OJQJCJ5^JaJ\OJQJ‘ью02TВДЃ∞іґЄЇЉЊ¬ƒ∆» ћ–“‘÷ЎЏёав "z|ЮЏ№аъьв‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘∆∆∆їїїїїїїїї∆∆∆∞∞£∞Ц∞В'B*phCJ5PJ^JaJ\OJQJCJPJ^JaJOJQJCJPJ^JaJOJQJCJ^JaJOJQJCJ^JaJOJQJCJ5^JaJ\OJQJCJ5^JaJ\OJQJ9B*CJmHsH5KHPJnHtH^JaJ_H9\OJQJ+*,.02rМbdfняя”ƒґЯСCJ5^JaJ\OJQJ-:;B*CJ@И65^JaJ]\OJQJCJ6^JaJ]OJQJCJ6>*^JaJ]OJQJCJ>*^JaJOJQJCJ5^JaJ\OJQJ#B*phCJ5^JaJ\OJQJ ЮH J  R T V  $  ћъмћђђММllllМ d$a$1$ ∆Т√*$7$5$3$^ДT]Д`Дђю§§A$ dр$a$1$ ∆ЉЛ*$7$5$3$^ДT]Д`Дђю§§A$ dр$a$1$ ∆ЉЛ*$7$5$3$^Д]Д`Д§§A$ dр$a$1$ ∆ЉЛ*$7$5$3$^Д]Д`Д§§A$ dр$a$^Д]Д`Дищ$a$ ћ‘ю2Д∞цццццц $If$a$∞≤іґ;0% $If$a$G$ $If$a$G$√$$If÷r¬?|"Љ2х8ААААА ÷ ÷2€€€€€€€€€€p÷2€€€€€€€€€€4÷74÷74÷74÷7f44/÷ /÷ /÷ /÷ /÷ /÷ /÷ ґЄЇЉЊцла’ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$Њј¬ƒ∆I>3* $If$a$ $If$a$G$ $If$a$G$µ$$If÷r¬?|"Љ2х8ААААА ÷ ÷2€€€€€€€€€€p÷2€€€€€€€€€€4÷74÷74÷74÷7f44/÷ /÷ /÷ /÷ /÷ ∆» ћќфйё(µ$$If÷r¬?|"Љ2х8 ÷ ÷2€€€€€€€€€€p÷2€€€€€€€€€€4÷74÷74÷74÷7f44/÷ /÷ /÷ /÷ /÷  $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ќ–“‘÷ЎЏфйа’ њ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$G$ $If$a$ $If$a$G$ $If$a$G$Џ№ёавI))) dр$a$1$ ∆ЉЛ*$7$5$3$^ДT]Д`Дђю§§A$µ$$If÷r¬?|"Љ2х8 ÷ ÷2€€€€€€€€€€p÷2€€€€€€€€€€4÷74÷74÷74÷7f44/÷ /÷ /÷ /÷ /÷ в"|№ь,.0dfрЁЋєЩyyty$a$ dр$a$1$ ∆ЉЛ*$7$5$3$^ДT]Д`Дђю§§A$ dр$a$1$ ∆ЉЛ*$7$5$3$^Д]Д`Д§§A$dр$a$1$*$^Д]Д`ДA$dр$a$1$*$^Д]Д`ДA$dр$a$ ∆∞^Д}]Д`ДA$dр$a$^Д}]Д`ДA$ 6<00∞∆A ∞В.!∞n"∞n#Р…$Р22P1Рh0p3P(20Root Entry€€€€€€€€ јFј CompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€€€€€Й SummaryInformation(€€€€*ђWordDocument€€€€€€€€€€€€ 80DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€-t€€€€€€€€€€€€ю€€€